EXCEL VBA:AutoRedraw 和窗体

EXCEL VBA:AutoRedraw 和窗体

Excel VBA
AutoRedraw 的缺省值是 False。当 AutoRedraw 设置为 False,窗体上显示的任何由图形方法创建的图形如果被另一个窗口暂时挡住,将会丢失。另外,如果扩大窗体,窗体边界外的图形将会丢失。...

, , , ,