Linux中mysqly一些问题的解决

Linux中mysqly一些问题的解决

MySQL
刚刚装好linux as 4. 现在面临的第一个问题就是怎么用上自带mysql>[root@server tmp] rmp -qa|grep mysql 察看当前mysql版本. 一: 当我在命令行输入mysql时出现了:Can't connect to l...

, , ,