Excel常见问题:A列中产品代码相对应的C列的”生产机器名“

2015-04-15 15:21 阅读 124 次 评论关闭

Excel常见问题A列中产品代码相对应的C列的”生产机器名“
sheet1                                             sheet2
A              B            C                   A             B                 C
1      产品代码    产品名     生产机器名       产品代码    产品名     生产机器名
2      012354      a203         1m炉             225894       nj033              ?
3      214345      b4032       发泡炉           056894       kkl001             ?
4      225894      nj033        1m炉             214345       b4032             ?
5      056894      kkl001        发泡炉
6      124589      lli002         1m炉

SHEET1是一张源资料表,而SHEET2是一个生产计划表的一部分。

请问:
我求SHEET2中的A列中产品代码相对应的C列的”生产机器名“。
这个公式怎么写?

解答:

Sheet2的C2格公式为:=VLOOKUP($A2,SHEET1!A:C,3,0)

版权声明:本文著作权归原作者所有,欢迎分享本文,谢谢支持!
转载请注明:Excel常见问题:A列中产品代码相对应的C列的”生产机器名“ | 猎微网
分类:Excel 标签:, ,

评论已关闭!