dedecms二次开发:DedeCMS采集文章的审核时间同步文章发布时间

2013-05-11 07:07 阅读 420 次 评论关闭

不知道你有没有发现,当你采集了很多文章,过几天再来审核的时候,审核的文章发布时间,还是采集导入的时间。其实DedeCMS可以把审核时间同步到文章的发布时间。

打开织梦后台目录,默认为dede,找到文件archives_do.php。修改之前,请记得先备份,然后打开文件找到如下代码:

          $maintable = ( trim($row['maintable'])=='' ? 'dede_archives' : trim($row['maintable']) );

         $dsql->ExecuteNoneQuery("Update `dede_arctiny` set arcrank='0' where id='$aid' ");
         if($row['issystem']==-1)
         {
             $dsql->ExecuteNoneQuery("Update `".trim($row['addtable'])."` set arcrank='0' where aid='$aid' ");
         }
         else
         {
             $dsql->ExecuteNoneQuery("Update `$maintable` set arcrank='0', dutyadmin='".$cuserLogin->getUserID()."' where id='$aid' ");
         }
         $pageurl = MakeArt($aid,false);
将以上代码替换为:
 $maintable = ( trim($row['maintable'])=='' ? 'dede_archives' : trim($row['maintable']) );

                 $newdate = time();
         $dsql->ExecuteNoneQuery("Update `dede_arctiny` set pubdate='$newdate',sortrank='$newdate',senddate='$newdate',arcrank='0' where id='$aid' ");
         if($row['issystem']==-1)
         {
             $dsql->ExecuteNoneQuery("Update `".trim($row['addtable'])."` set pubdate='$newdate',sortrank='$newdate',senddate='$newdate',arcrank='0' where aid='$aid' ");
         }
         else
         {
             $dsql->ExecuteNoneQuery("Update `$maintable` set pubdate='$newdate',sortrank='$newdate',senddate='$newdate',arcrank='0' where id='$aid' ");
         }
         $pageurl = MakeArt($aid,false);
好了,当你再次审核文章时,审核的文章发布时间就会变成当前审核时间。
 更多dedecms二次开发的文章:
版权声明:本文著作权归原作者所有,欢迎分享本文,谢谢支持!
转载请注明:dedecms二次开发:DedeCMS采集文章的审核时间同步文章发布时间 | 猎微网

评论已关闭!